องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

ภารกิจหน่วยตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน  1  (งานการเงินและบัญชี)

– งานตรวจสอบบัญชีทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
– งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน การรับเงินทุกประเภท
– งานตรวจสอบเอกสารทางการเงิน – บัญชี
– งานตรวจสอบภาษีทั้งภายในและภายนอก
– งานงบเฉพาะการ
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายตรวจสอบภายใน  2  (งานพัสดุและทรัพย์สิน)

– งานประชาสัมพันธ์การวางระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
– งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
– งานตรวจสอบทรัพย์สิน
– งานตรวจสอบการหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานตรวจสอบการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
– งานตรวจสอบการดำเนินการตามแผนพัฒนาและระเบียบวิธีการงบประมาณ
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย