องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน

ภารกิจหน่วยตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทัรพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดงานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจงานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายใน ดังนี้

งานตรวจสอบภายใน 1

– งานตรวจสอบบัญชีทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
– งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน การรับเงินทุกประเภท
– งานตรวจสอบเอกสารทางการเงิน – บัญชี
– งานตรวจสอบภาษีทั้งภายในและภายนอก
– งานงบเฉพาะการ
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

งานตรวจสอบภายใน 2

– งานประชาสัมพันธ์การวางระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
– งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
– งานตรวจสอบทรัพย์สิน
– งานตรวจสอบการหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานตรวจสอบการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
– งานตรวจสอบการดำเนินการตามแผนพัฒนาและระเบียบวิธีการงบประมาณ
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย