องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงสร้างการบริหารงาน

ภารกิจกองคลัง

ฝ่ายการเงิน

– งานสารบรรณ
– งานจัดทำตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
– งานหักภาษีเงินได้และการนำส่งสรรพากร
– งานควบคุมงบประมาณรายจ่าย
– งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
– งานการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
– งานกองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ แก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
– งานแบ่งสรรเงินรายได้ตามกฎหมาย
– งานสวัสดิการต่างๆ
– งานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบัญชี

– งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
– งานจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
– งานจัดทำรายงานประจำเดือนประจำปีและงานอื่นๆ
– งานบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ บำนาญ (ครู)
– งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
– งานจัดทำรายงานรับจริง-จ่ายจริง และเงินเหลือจ่ายตกเป็นเงินสะสมประจำปี เพื่อส่งฝาก กสอ.
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

– งานจัดเก็บ รักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
– งานเก็บรักษาและการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ
– งานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
– งานจัดทำประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม
– งานตรวจสอบจัดทำทะเบียนบัญชีที่อยู่ในเกณฑ์ชำระภาษี / ค่าธรรมเนียม
– งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่ชำระภายในกำหนด
– งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
– งานประสานงานกับฝ่ายนิติการ เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และละเมิดข้อบัญญัติ
– งานประสานการวางแผนจัดเก็บรายได้ และแก้ไขอุปสรรคในการจัดเก็บ
– งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการจัดเก็บรายได้
– งานจัดทำระบบข้อมูลผู้ชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม
– การจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์
– งานจัดเก็บรายได้ของ อบจ. ทุกประเภท
– งานศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้ของ อบจ.
– งานเกี่ยวกับการดำเนินการ การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย