องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงสร้างการบริหารงาน

ภารกิจกองแผนและงบประมาณ

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

– งานสารบรรณ
– งานเกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร
– งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
– งานเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ประสานงาน แผนท้องถิ่นและแผนจังหวัด
– งานพัฒนาองค์การและงานของคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
– งานเกี่ยวกับการประสานแผนระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับหน่วยงานอื่นๆ
– งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ระบบ LAN และอื่นๆ)
– งานด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
– งานปรับปรุงระบบ Website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
– งานวิเคราะห์ พัฒนาระบบงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
– งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
– งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
– งานระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-Plan) (e-Laas) (Info)
– งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
– งานระบบฐานข้อมูลพื้นฐานขององค์การปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
– งานระบบประเมินค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัด บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองของสำนักงานคณะกรรมการการ กระจายอำนาจ    
– งานจัดทำแผนที่ภาษี
– งานจัดทำโปรแกรมการใช้งานต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองตามความจำเป็น
– งานตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานเบื้องต้น
– งานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แนะนำความรู้และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
– งานรวบรวมสถิติข้อมูล       
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

– งานพัสดุ
– งานเกี่ยวกับจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
– งานเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณ
– งานเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
– งานพัฒนาระบบข้อมูล
– งานโครงการเงินอุดหนุนต่างๆ
– งานประสานราชการในการสนับสนุนงบประมาณ
– งานเกี่ยวกับการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานการกำกับและตรวจสอบเกี่ยวกับการตรวจแฟ้มเพื่อนำเสนอผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
– งานการกำกับและตรวจสอบเกี่ยวกับการเขียน โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนต่างๆ
– งานเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณตามอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และการตั้งงบประมาณของหน่วยงาน
– ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
– ตอบปัญหาและชี้แจง เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
– เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
– งานเกี่ยวกับการเสนอขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนจากคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
– กำกับ แนะนำ ตรวจสอบและบังคับบัญชาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
– งานกำกับและตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานกำกับและตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ

– งานวิจัยพัฒนาและประเมินผลโครงการ
– งานตรวจสอบโครงการพัฒนาเมือง
– งานตรวจติดตามความสำเร็จของโครงการ
– งานประเมินโครงการ
– งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย