องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประวัติ ความเป็นมาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีวิวัฒนาการและการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ ตามลำดับ ดังนี้