องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงสร้างการบริหารงาน

ภารกิจกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ฝ่ายพัฒนาสังคม

– งานแผนการพัฒนาเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
– งานการพัฒนาเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
– งานการสังคมสงเคราะห์
– งานจัดหาที่อยู่อาศัยให้ประชาชน
– งานส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
– งานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
– งานส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันครอบครัว
– งานประสานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต

– งานแผนงานด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
– งานด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
– งานการสร้างเสริมสุขภาพ
– งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
– งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
– งานจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล
– งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
– งานประสานเกี่ยวกับการสาธารณสุข
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย