องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงสร้างการบริหารงาน

ภารกิจกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

– งานดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานสอบเปลี่ยนสายงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานสอบเลื่อนระดับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานบรรจุเข้ารับราชการใหม่ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่ง และงานตัดโอนอัตราเงินเดือนของข้าราชการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานย้ายภายในส่วนราชการและการช่วยราชการของข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานจัดทำคำสั่งเกี่ยวกับการมอบอำนาจ การรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง
– งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการและรายงานผลการปฏิบัติงาน
– ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ ของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
– งานจัดทำทะเบียนคุมอัตรากำลัง และกรอบอัตรากำลังของข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
– งานจัดทำบันทึกและประมวลผลข้อมูล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานจัดทำข้อมูลและทะเบียนประวัติของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานจัดเก็บตรวจสอบ ค้นหา และแก้ไข เพิ่มเติมในทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ใน ก.พ. 7
– งานปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลระบบการบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบัน
– งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานเลื่อนขั้นเงินเดือน ค้าจ้าง ค่าตอบแทนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

– งานแผนพัฒนาบุคลากร
– งานแผนอัตรากำลัง
– งานศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบริหารงานบุคคล โครงสร้างและการจัดอัตรากำลัง
– งานจัดทำโครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง และพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
– งานจัดทำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 – งานศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะนโยบายและวางแผนระบบการบริหารงานบุคคล
– งานจัดตั้งและปรับปรุงส่วนราชการ
– งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน
– งานประโยชน์ตอบแทนอื่น
– งานประเมินบุคคลและผลงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนตำแหน่ง
– งานพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล
– งานลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
– งานจัดการประชุม ก.จ.จ. และการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

– งานดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และข้อกล่าวหาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– ตรวจพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์การลงโทษทางวินัย
– งานพิจารณาสำนวนสอบสวนทางวินัย
– งานเสนอความเห็นและดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
– งานพิจารณาสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ออกจากราชการไว้ก่อนหรือสั่งพักราชการ
– งานดำเนินการจัดทำสรุปผลรายงานการดำเนินการทางวินัย
– งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานลาออกจากราชการ
– งานให้ออกจากราชการกรณีอื่นๆ
– งานขอรับบำเหน็จ บำนาญของข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
– งานจัดทำระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
–  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย