องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วิสัยทัศน์

“ท้องถิ่นน่าอยู่ น่าเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่สดใส
แหล่งอาหารปลอดภัย ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี”

พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ คุณภาพชีวติให้ได้อย่างทั่วถึง
  2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึง
  3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
  4. พัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ การทำการเกษตรกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชน
  5. ส่งเสริม สนับสนุนอาหารปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษ
  6. ส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนา ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  7. พัฒนาเมืองน่าอยู่ และการท่องเที่ยว
  8. รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นสังคมที่ดีสมเป็นเมืองน่าอยู่
  9. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
  10. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง