องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม

อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรมโดยผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ในอัตราร้อยละ 2

เอกสารการยื่นแบบ

ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม ใช้เอกสารดังนี้
1. แบบ อบจ.รร.1
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาใบอนุญาตโรงแรม (ถ้ามี)
5. แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป

การยื่นแบบ

ให้ชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

โทษของการไม่ชำระค่าธรรมเนียมฯ

หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติและตามระเบียบข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้พักใดไม่เสียค่าธรรมเนียมฯ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. ผู้ควบคุมหรือจัดการโรงแรมผู้ใดไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. ผู้ควบคุมหรือจัดการโรงแรมผู้ใดไม่นำส่งค่าธรรมเนียมฯ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4. ผู้ใดแจ้งข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อจะไม่เสียค่าธรรมเนียมฯ ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือไม่นำส่งค่าธรรมเนียมฯ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โทร. 035-611484-5 ต่อ 404