องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โครงสร้างการบริหารงาน

ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

– งานด้านวิชาการพัสดุ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท
– งานศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและ คุณภาพพัสดุ
– งานการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการตามข้อบัญญัติ ในลักษณะพัสดุกลาง
– งานเผยแพร่ข่าวสารการสอบราคา ประกวดราคา และประมูลงานด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการปฏิบัติ
– งานร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ทุกประเภท
– จัดทำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา และตรวจสอบเพื่อหายอดคงเหลือ
– งานสอบถามและติดตามหนังสือรับรองและหนังสือค้ำประกันสัญญาจากธนาคาร
– งานจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
– งานการจัดทำแผนและปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 5)
– งานจัดทำทะเบียนคุมฎีกา การจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทของกองพัสดุและ ทรัพย์สิน
– การรวบรวมและจัดส่งสำเนาสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้สำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน และสรรพากรจังหวัด
– การจัดทำทะเบียนคุมเลขที่สัญญาซื้อ สัญญาจ้างทุกโครงการ
– งานชี้แจงตอบข้อซักถามงานด้านการจัดหาพัสดุต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– งานการปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการที่ต้องเบิกตัดปี หรือรายจ่ายค้างจ่าย
– งานการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้ทุกโครงการที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้ทุกประเภท  (เงินรายได้เงินสะสม,เงินอุดหนุนทุกประเภท, เงินสำรองเงินรายรับ)
– งานจัดหาพัสดุแบบพิมพ์เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สำหรับทุกส่วนราชการเป็นราคากลางพัสดุ
– งานรายงานผลการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการพัสดุทุกระยะ 3 เดือน
– งานออกแบบหนังสือรับรองผลงานการจ้างโครงการต่างๆ แก่ผู้รับจ้าง
– งานจัดทำทะเบียนคุมการริบหลักประกันซองหลักประกันสัญญา
– งานแจ้งผู้รับจ้าง/ขาย เพื่อแก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง/งานซื้อ
– งานการตรวจสอบราคามาตรฐานครุภัณฑ์และราคากลางงานจ้าง
– งานด้านเอกสารชี้แจงข้อซักถามงานในภาพรวมของฝ่ายจัดหา
– งานตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาทุกประการก่อนผู้บริหารลงนาม
– งานวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอความเห็นเพื่อแนวทางการแก้ปัญหาด้านการ จัดหาพัสดุ
– การจัดทำโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– งานประสานชุมชนและหน่วยงานของรัฐเพื่อขอรับตัวแทนเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการโครงการตามข้อบัญญัติ
– งานรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อจัดทำฎีกาถอนคืนหลักประกันสัญญา
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

– งานด้านวิชาการทรัพย์สิน, ระเบียบ,กฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สิน
– งานจัดทำเอกสารเพื่อเสนอญัตติการรับมอบ โอนมอบ ขอเช่า ให้เช่า ให้ใช้ทรัพย์สินต่อสภา อบจ.
– งานประชาสัมพันธ์มติสภาฯ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ถือปฏิบัติและรายงานผลให้ที่ประชุมสภาฯ  ทราบ
– การจัดทำเอกสารประกอบการให้ยืมใช้ทรัพย์สินแก่หน่วยงานตามที่ ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดไว้
– การจัดทำทะเบียนคุมเลขที่ใบยืมทรัพย์สิน ทะเบียนคุมรายชื่อผู้ยืมและ เงื่อนไขอื่นๆ 
– งานจัดทำทะเบียนคุมการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบการ บริหารพัสดุตามนโยบายของผู้บริหาร
– งานบริหารทรัพย์สินประจำปีของ อบจ.อ่างทอง (ตรวจสอบ รายงาน และจำหน่ายทรัพย์สิน)
– งานรวบรวมสถิติข้อมูลต่างๆ ด้านทรัพย์สินเพื่อจัดทำรายงานส่ง  สตง. มท.  ทุกระยะ  30  วัน
– งานจัดทำทะเบียนคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเฉพาะกรณีทรัพย์สินอยู่ระหว่างการอนุญาต  ให้หน่วยงานอื่นยืมใช้ฯ  อบจ.ขอใช้ฯ  อบจ.ขอเช่า อบจ.ให้เช่าฯ
– งานการกำกับดูแล และติดตามการใช้เป็นประโยชน์ตลอดอายุสัญญา นิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน
– งานบันทึกข้อมูลลงทะเบียนกลางเพื่อเป็นสถิติการปรับปรุง/บำรุงรักษา ทรัพย์สินทุกรายการ
– งานกำหนดเลขรหัสพัสดุทรัพย์สิน อบจ. (ครุภัณฑ์,ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภท)
– งานจัดทำรายงานงบทรัพย์สิน (มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น) ทุกระยะ 4 เดือน และรอบปีงบประมาณ  
– งานชี้แจงตอบข้อซักถามด้านทรัพย์สิน ต่อ สตง.  ผู้ตรวจราชการกรมฯ  หน่วยตรวจสอบภายใน
– งานการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นของ อบจ. ให้เป็นปัจจุบันด้วยวิธี  คิดค่าเสื่อมราคา
– งานจัดทำทะเบียนคุมเอกสารสิทธิ์  (โฉนดที่ดินและอื่นๆ) และแสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์
– งานจัดทำทะเบียนคุมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินประเภทบ้านพัก อาคารพาณิชย์
– งานจัดทำเอกสารการโอนมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานอื่นตามที่ข้อบัญญัติ อบจ. กำหนดไว้
– งานจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของ อบจ. ทุกรายการในลักษณะทะเบียนกลางโดยแยกเป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
– งานจัดทำทะเบียนพัสดุที่ดินและก่อสร้าง  และบัญชีงบหน้าประจำเลขรหัสพัสดุ (พ.ด. 1–3)
– งานประสานและรวบรวมข้อมูลการจัดทำแผนจัดหาพัสดุจากทุกส่วน ราชการ (ผด.1)
– งานจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี ของ อบจ.อ่างทอง (ผด.2) สำหรับพัสดุทุกประเภท เช่น จัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำเอง ขอให้เช่า    
– งานจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.3)
– งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุระยะปานกลาง 3 – 5 ปี ( ผด.4)
– งานจัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ (ผด.6)
– งานรายงานผลโครงการเงินอุดหนุนทุกประเภทตามระยะเวลาที่กำหนด
– งานเก็บรักษาระเบียบข้อบังคับ  และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ  กองพัสดุฯ
– งานธุรการทั่วไปของกองพัสดุฯ และเลขานุการ ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
– งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ และการเบิกจ่ายพัสดุของทุกส่วนราชการสังกัด อบจ.
– งานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของ กองพัสดุและทรัพย์สิน
– งานการเก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุแบบพิมพ์ที่ใช้ในราชการ อบจ.
– งานด้านบุคลากรของกองพัสดุฯ (คุมวันลาขออนุญาตไปราชการต่างๆ )
– งานต่อทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของกองพัสดุ
– งานทำใบอนุญาตใช้รถ เขียนรายงานใช้รถ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของกองพัสดุและทรัพย์สิน
– งานติดต่อประสานงานข้อมูลด้านทรัพย์สิน ระหว่าง อบจ.อ่างทอง กับส่วนราชการภายนอก
– งานเสนอความเห็นการบริหารพัสดุต่อผู้บริหารและแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
– งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปปัญหาอุปสรรคเพื่อเสนอความเห็น ในการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
– งานประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารทรัพย์สินของ อบจ.อ่างทอง ให้ประชาชนทั่วไปทราบ
– งานวางระบบการควบคุมการใช้ ดูแลรักษาทรัพย์สินของ อบจ. ให้เหมาะสม
– งานให้คำปรึกษาและนำทางวิชาการด้านทรัพย์สินต่อหน่วยงานของ อปท. กรณีได้รับการร้องขอ
– งานด้านเอกสารชี้แจงตอบข้อซักถามงานในภาพรวมของฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน
–  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย