องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.อ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วัวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องโถงหน้าห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางพนตา ทองคำใส เลขานุการกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.อ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทองได้แต่งตั้ง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.อ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กรณีแทนตำแหน่งที่จะลง โดยมีวาระการแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง ในที่ประชุมมีมติให้ นายไพบูลย์ ศุภบุญ ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องโถงหน้าห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/huxZuiu9uKjyrGNz/?mibextid=WC7FNe