องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการปรับสภาพที่อยู่อาศัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วยนายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมฯ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอ่างทอง ประธานชมรม อสม. จังหวัดอ่างทอง และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นอนุกรรมการฯ ฯลฯ

โดยเนื้อหาของการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ หลังคาเรือน ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จำนวน ๕ หลัง อำเภอแสวงหา จำนวน ๑ หลัง อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน ๔ หลัง อำเภอป่าโมก จำนวน ๒ หลัง และอำเภอเมืองอ่างทอง จำนวน ๒ หลัง