องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัด เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามนโยบาย “งดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ที่ได้ประกาศฯ ไว้แล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาแก่ผู้มาติดต่อราชการ ว่าผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจะปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีทั้งก่อนและภายหลัง อันจะสร้างค่านิยม และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์กร ต่อไป