องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายมณเฑียร วิริยางกูร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เรียกประชุม สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้๑. รับทราบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข (ครั้งที่ ๖/พ.ศ.๒๕๖๖) ๒. รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๓. เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๕๓,๘๐๐ บาท๔. เห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ๕. รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/WoqRimVZvoXhbnmt/?