องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม (ชั้น ๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ในกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างลง) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระตามนัยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒