องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง