องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

การอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลางประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นำโดย นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางสาวชนม์สิตา นิ่มกุล เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ นายชูเกียรติ์ พันธ์เกิด หัวหน้าฝ่ายนิติการ เข้าร่วมอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลางประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการ “มีหน้าที่ต้องทำได้“ รวมถึงการศึกษาอบรมเกี่ยวกับหลักการจัดทำงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงิน ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ โดย ดร.อุษณีย์ ทอย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วิดิโอ : https://www.facebook.com/AngthongPAO/posts/pfbid0Ewu3NmnhC5VtRV3dYE8q3xE48dB6DBzQr1yM5ogZmKAERVkH9RxR6ARBwpDs4uGxl