องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

การให้บริการรถพยาบาลกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองบริการรถพยาบาลในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๗