องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญชวน ผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยสามารถตอบแบบประเมินได้ตาม QR CODE และ เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/dle7n3 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้