องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ดังต่อไปนี้นายสุรเชษ นิ่มกุล เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง