องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ คณะเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๔๑ ทัศนศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ๒ ท่าน และคณะผู้บริหารจังหวัดอ่างทอง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง พร้อมคณะเยาวชนฯ ณ พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง