องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฏร เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง การดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ และแนวทางการพัฒนากิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง