องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่กับเทศบาลตำบลท่าช้าง

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยนายพุทธิธร ฉัตรบริรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ ร่วมมอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ที่จำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในพื้นที่ ต.ท่าช้าง และ ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ ตามโครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) ปี ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจน สร้างขวัญและกำลังใจ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย มุ่งเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่