องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ๕ ส โดยมี นายสุชิน อร่ามพงษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อให้สถานที่ราชการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดสำนักงาน เอกสาร ตลอดจนสภาพแวดล้อม , บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีวินัยในการปฎิบัติกงาน และให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการปฎิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเปิดและถ่ายรูปกับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ชั้น๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง