องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมพลังแห่งความดี โดยมีนางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการเสริมพลังแห่งความดี จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ได้รับการพัฒนาจิตใจ สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน มีจิตสำนึกไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด มีจิตสำนึกในการทำความดี มีความกตัญญู และมีความซื่อสัตย์เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 39 โรงเรียน 541 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยากร และคณะวิทยากรจากศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง และได้รับเกียรติจากนางสาวรัชดา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมด้วยคณะครู และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ นี้ด้วย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง