องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ 28 มี.ค.2566  นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง/ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทองและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมาชิกสภาอบจ.อ่างทอง เขตรับผิดชอบอำเภอเมือง เขต 5 และกองสาธารณสุข อบจ.อ่างทอง ได้ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง โดยมีนายจำนงค์ มะลิอ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ นางสุมณฑา วสุนาภ ผอ.รพสต.บ้านอิฐ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและคณะอสม. ลงพื้นที่บ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.บ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง รับมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ ตามที่ได้ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง