องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง /ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง  และนายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายก อบจ.อ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมาชิกสภาอบจ.อ่างทอง เขตอำเภอเมืองอ่างทองและเขตอำเภอป่าโมก  โดยมี นายกอบต.คลองวัว นายกอบต.บางเสด็จ  อบต.โรงช้าง สสอ.ป่าโมก รพสต.ในพื้นที่ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ทีมผู้นำชุมชน อสม.ในพื้นที่เมืองและป่าโมก ลงพื้นที่มอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมตาม “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง”  ในพื้นที่ ตำบลคลองวัว อำเภอเมือง และ ตำบลโรงช้าง ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ตามที่ได้ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนปรับสภาพแวดล้อมฯ เพื่อในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ให้มีความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง