องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๖๖  นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง/ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์ในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง โดยมีผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะอสม. ลงพื้นที่บ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รับมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ ตามที่ได้ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง