องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบจ.อ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565