องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๒ เรื่อง

๑) เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน