องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ระยะเวลา สมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องโถงหน้าห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เลือกตั้งวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗