องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ตามที่ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.อ่างทอง โดยได้เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565 นั้น บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครและได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง