องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมการบูรณาการภารกิจร่วมกันระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับในการประชุมการบูรณาการภารกิจร่วมกันระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากภารกิจขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงทางสังคม สำหรับภารกิจของกระทรวงแรงงาน ในการพัฒนากำลังแรงงานให้เป็นแรงงานศักยภาพสูง ส่งเสริมการมีงานทำให้กับกำลังแรงงานทุกกลุ่ม สร้างหลักประกันทางสังคม คุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมความร่วมมือ ด้านแรงงานระหว่างประเทศและด้านความมั่นคง โดยได้รับเกียรติจากฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นเกียรติในการร่วมประชุมและเป็นผู้กำกับดูแลภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมี นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายวรากร มลฑาทิพย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอ่างทอง นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง