องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม(เล็ก) ชั้น๒ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

๑. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งศูนย์ร่วมสุขเพื่อพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care)

๒. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ด้อยโอกาศและผู้สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจัก อ.วิเศษชัยชาญ

๓. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

๔. สถานการ์ณการเงินของกองทุนฯประจำไตรมาสที่ ๑-๔ /๒๕๖๕

๕. พิจารณาร่างคำสั่งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง

๖. โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน

๗. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง คณะอนุกรรมการคณะทำงานและภาคีเครือข่ายการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี ๒๕๖๕