องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาแผนการเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง เพื่อดำเนินงานพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นอกจากนี้ยังมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันถึงแนวทางการจัดสรรงบประมาณกองทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

๑. การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูระดับชุมชน (ศูนย์ร่วมสุข) อำเภอละ ๑ แห่ง ที่ รพสต.ต้นแบบของแต่ละอำเภอ ให้เป็นศูนย์บริการ Intermediate Care (การดูแลผู้ป่วยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิฤติ และมีอาการคงที่แต่ยังคงมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยนักกายภาพบำบัด อย่างต่อเนื่องจนครบ ๖ เดือน)

๒. กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยจัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์ (แบบให้ยืม) เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

๓. กิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ซ่อมแซมบ้าน) ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

สำหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสมัครรับบริการ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองจะประกาศให้ทราบ ต่อไป