องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง (ก.จ.จ.อ่างทอง) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง