องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง (ก.จ.จ.อ่างทอง) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง เรื่องดังนี้

๑. ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปดำรงตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน จำนวน ๑ ราย (กรณี นายประวิทย์ พลายแก้ว)

๒.ร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

๓.ร่างแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

๔.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕.เสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง