องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09:30 น. นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง (ก.จ.จ.อ่างทอง) ครั้งที่ 10/2566 โดยมี นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 มีเนื้อหาการประชุม ดังนี้
1 การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
2 ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
3 ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
4 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างพนักงานจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร (เพิ่มเติม) จำนวน 5 ราย
5 แบบแสดงรายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566