องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง (ก.จ.จ.อ่างทอง) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ โดยมี นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง(ชั้น ๒) มีเนื้อหาการประชุม ดังนี้
๑.ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ ราย
๒. พนักงานจ้างตามภารกิจขอลาออก จำนวน ๒ ราย
๓.บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา
๔.ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)