องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง (ก.จ.จ.อ่างทอง) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ โดยมีวาระเพื่อทราบ จำนวน ๑ เรื่อง และวาระเพื่อพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้๑ พนักงานจ้างตามภารกิจขอลาออก จำนวน ๑ ราย๒ บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา๓ รายงานตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง