องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ก.จ.จ.อ่างทอง) ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง