องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เเมื่อวันพุธที่  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ชั้น๒) นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖ ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖) เพื่อแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีประชาชน ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 103 คน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

ผลจากการมีส่วนร่วม

ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เข้าร่วมประชุมโดยจะนำเอาความคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขและงบประมาณที่มี เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่