องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพุธที่  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖ ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖) เพื่อแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ชั้น๒)