องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และประชาคมท้องถิ่น เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดการประชุมฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง