องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐น.  นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒ / พ.ศ.๒๕๖๖)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดอ่างทอง