องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายพีราวิชญ์ ขจรดี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๔ คน โดยในที่ประชุม ได้มีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้

๑) ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อนำไปจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒) พิจารณาความเสี่ยง การประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยคณะทำงานได้เลือกโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นโครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อจัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในลำดับต่อไป
ณ ห้องประชุม(เล็ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง