องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้จัดการประชุมคณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อรายงานผลดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดอ่างทอง โดยในการประชุมครั้งนี้ นายสุรเซษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ถ่ายทอดนโยบายการประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ
งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยเป็นผู้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองกล่าวคำปฏิญาณว่า
“ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จะไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดก่อนปฏิบัติหน้าที่ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ และภายหลังปฏิบัติหน้าที่ไม่กระทำการอันส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ทั้งจะสร้างเป็นค่านิยมและพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร”