องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนและการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนและการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค โดยมีวาระดังนี้ ๑. รับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค๒. รับทราบการปรับปรุงระบบ ระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ (Thai Water Plan: TWP)ณ ห้องประชุม (เล็ก) ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/meNMmu5yvd6JGiyC/?mibextid=WC7FNe