องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ชั้น 3)

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 โดยที่ประชุมสภาฯ มีมติดังนี้

1. รับทราบเรื่องแผนพัฒนา (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 4/พ.ศ.2566)

2. เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 16,938,000.- บาท

3. เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 13,538,000.- บาท

4. เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ โอนครั้งที่ 11/2566) จำนวน 3 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 13,538,000.- บาท