องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

– เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วาระที่สอง,วาระที่สาม) จำนวน 20 เสียง

– เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,020,000 – บาท (สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 20 เสียง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ชั้น 3)