องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อนำมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 14,918,000 บาท และมีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จำนวน 12 โครงการ