องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายมณเฑียร วิริยางกูร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยที่ประชุมสภาฯ มีมติดังนี้

๑. รับทราบเรื่องแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข (ครั้งที่ ๕/พ.ศ.๒๕๖๖) , ประกาศใช้แผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒/พ.ศ.๒๕๖๖) และการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

๓. เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๓๓๖,๐๐๐ บาท